Nyírség Könyvtár

Az alapítvány fő tevékenysége: általános gyűjtőkörű, nyilvános könyvtár, melynek célja, hogy biztosítsa az állampolgárok számára a magyar és az egyetemes kultúra kincseit, a hazai és a nemzetközi információkhoz és tudáshoz való szabad hozzáférést, az egész életen át tartó tanulást, valamint a szabadidő hasznos eltöltését. Az alapító okiratban is rögzített fő célok közé tartozik még a kulturális tevékenység, a kulturális örökség megóvása, valamint kiemelt cél a hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztatása. Mint civil szervezet, mindezen tevékenységét nyereség és vagyonszerzési cél nélkül szolgálja, közhasznú formában.

Az alapítvány fenntartója a három fős kuratórium, döntéshozója és képviselője a mindenkori kuratóriumi elnök. A szervezet működése és gazdálkodása törvényességének és célszerűségének ellenőrzésére háromtagú felügyelőbizottságot működtet.

Az alapítvány tevékenysége során a kölcsönzésen túl más, a helyi közösségeket erősítő programokkal a lehető legtöbb lakost kívánja elérni, így a kölcsönzési szolgáltatásokon túl hol kisebb pályázatoknak köszönhetően, hol teljes mértékben önerőből különböző kulturális rendezvényeket tart, vagy informatikai informális foglalkozásokat szervez a digitális írástudás fejlesztése érdekében a lakosság számára. Az alapítvány nagy figyelmet fordít működésének folyamatos biztosítása és a szolgáltatások minőségének javítása, bővítése céljából a pályázati úton megvalósuló forrásteremtésre, mely tevékenységének köszönhetően az alábbi Európai Uniós pályázatokat valósította meg az elmúlt években:

– 2010: TÁMOP-3.2.4.08/1 „Tudásdepó-Expressz” – A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekén – „Szerezz tudást a könyvtárban”.

– 2012: TÁMOP-5.2.5.B-10/2 Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok –  „Lapozz-tovább”: interprofesszionális kompetencia és közösségfejlesztés a felnövekvő generáció számára.

– 5.5.1.B-11/2 A családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése – „Családi-kör”- komplex szolgáltatásokkal a családok erősítéséért.

– 2013: TÁMOP 3.2.4.A-11/1 – Tudásdepó- Expressz” – Miénk a könyvtár tiéd a szó!

– TÁMOP-3.2.13-12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásban – „Tudástár a tehetségekért”

– TÁMOP-3.3.9. A-12/2 – Tanoda program megvalósítása

– 2017: TÁMOP-3.3.9 – Tanoda program megvalósítása

 

A Nyírség Könyvtár Alapítvány, mint civil szervezet stratégiája hűen tükrözi azokat a gyakorlatban is megvalósul tevékenységeket, melyek nem csak közművelődési, hanem bizonyos szociális és nem utolsó sorban oktatást kiegészítő szükségleteket is kielégítenek. A szervezeti stratégia fő irányvonalai a következőek:

 

 1. Közösségi szolgáltatások, programok:
 1. Könyvtárközi kölcsönzés népszerűsítése

Bár ezen szolgáltatásunk régóta működik, az utóbbi időben egyre kevesebb olvasó veszi igénybe, melyet véleményünk szerint az indokol, hogy a kölcsönzés postadíját intézményünk már nem tudja átvállalni sem részben, sem teljes egészében. Ezért fő célunk, hogy lehetőség szerint pályázati forrásokból képesek legyünk ennek a költségnek legalább egy részét átvállalni.

 1. Közösségi és kulturális rendezvények tartása

A megszokott könyvtári programjaink megrendezése mellett új rendezvényeket, rendezvénysorozatokat is szervezünk.

Fokozatosan figyeljük a pályázati kiírásokat és bármilyen – könyvtár keretein belül megvalósítható – programot megpályázunk. Célunk ezzel, szolgáltatásaink színesebbé tétele ill., hogy minél többen megismerjék és használják könyvtárunkat.

 1. Számítógépes foglalkozások

A számítógépes foglalkozások tartását tartjuk továbbra is az egyik legfontosabb feladatunknak. Manapság az interneten keresztüli szolgáltatások, kapcsolattartás és ügyintézés kiemelt jelentőséggel bír mindennapjainkban, azonban a számítógép használatához igen sokan nem értenek még. Annak érdekében, hogy minél többen elsajátítsák a számítógép használatát továbbra is biztosítani szeretnénk képzéseinken keresztül a tanulás lehetőségét.

Természetesen ilyen képzések költségeit is csak pályázatok segítségével tudjuk fedezni, így fő feladatunk az ilyen irányú forrásteremtés.

 1. Fizetős szolgáltatások

Az elmúlt években is nagy volt kiegészítő szolgáltatásainkra az igény, mint pl.:

 • Az internetről letöltött dokumentumok kiírása valamilyen adathordozóra (cd írás)
 • Interneten való forrásanyag keresés,
 • Gépelés, szövegformázás, stb.
 • Fénymásolás
 • Szkennelés
 • Faxolás
 • Spirálozás
 • Laminálás

A szolgáltatások árait igyekeztünk úgy kalkulálni, hogy ne jelentsen sokkal nagyobb többletköltséget az azt igénybe vevők számára, kedvezmények igénybevételét pedig beiratkozott olvasóink számára biztosítjuk. Díjszabásunkat minden évben felülvizsgáljuk és a szükséges mértékben igazítjuk a piaci árakhoz. Amennyiben valamely projekt lehetővé teszi, az abban résztvevő – együttműködési megállapodással rendelkező – személyek számára a mindennapi ügyeik intézéséhez szükséges szolgáltatásainkat térítésmentesen vehetik igénybe, így segítve elő szükségleteik kielégítését és az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítását.

 1. Tanoda működtetése a hátrányos és a halmozottan hátrányos tanulók számára

Célunk a hátrányos helyzetű, köztük roma tanulók esélyeinek növelése, az oktatási esélykülönbségek és az iskolai lemorzsolódás csökkentése. Ennek érdekében a tanulást támogató, az egyéni tanulási igényekre reagáló tanulásszervezési eljárások alkalmazását, valamint az alternatív, nem formális tanulási formák, megoldások elterjesztését és azok formális oktatáshoz kapcsolását kívánjuk segíteni.

 1. Civil Iroda működtetése.

Intézményünk vonzáskörzetünkben számos egyesület, alapítvány működik, melyeket az igyekszünk segíteni különböző szolgáltatásainkkal: szakirodalommal, számítógép használattal, Internet hozzáféréssel, fénymásolással és tanácsadással, stb. Jelenleg is nagy igény mutatkozik a civil szervezetek és civilek részéről az információs szolgálat iránt, amely segíti az egyes emberek problémáinak megoldását. Tapasztalataink alapján nagyon sok civil szervezetben dolgozó ember nem rendelkezik megfelelő szintű ismerettel, és ezen mindenképpen szeretnénk továbbra is javítani.

Az alábbi programot kívánjuk a továbbiakban is biztosítani:

 1. A civil szervezetekkel való együttműködés és partnerségi kapcsolat kialakítása, fenntartása.
 2. A civil szervezetek szakirodalommal való ellátása (igény szerint letéti könyvtár működtetése)
 3. Az intézményen belül civil tájékoztató információs iroda működtetése (tájékoztatás, információadás, tanácsadás).
 4. Civil szervezetek számára ingyenes pályázatfigyelés és pályázat letöltés és azok szakmai és pénzügyi tervének elkészítésében való segítségnyújtás.
 5. Hátrányos helyzetű emberek beilleszkedésének és elfogadásának segítése (tartósan munkanélküliek, romák, létminimum alatt élők).

A mai világban az egyik legfontosabb tevékenység a pályázatírás. A mi célunk, ezen iroda működtetésével, hogy a környezetünkben lévő civil szervezetek időben értesüljenek az őket érintő pályázati kiírásokról, továbbá bármilyen – a pályázatírás terén – felmerülő probléma esetén segítséget tudjunk nyújtani. Ezáltal az egyes szervezetek is megismerik egymás tevékenységét és esetleg később közös pályázatokat is adhatnak be.

Civil irodánk működtetésével biztosítani szeretnénk, hogy hosszútávon is számolhassanak velünk a Nyíregyházán működő civil szervezetek. Ezen program életképessége biztosított és tapasztalataink szerint szükséges.

 1. Számítógépes katalógus fenntartása.

Az Európai Unió által támogatott nyertes projektünknek köszönhetően, melynek címe „Tudásdepó-Expressz” pályázati forrásból lehetőségünk nyílt a teljes könyvállomány feldolgozására  SZIRÉN rendszerben, mely könyvek közül megújult honlapunkon keresztül (www.nyirsegkonytar.hu) az olvasók képesek online keresni. A szoftver szinte valamennyi gépünkön működik, így közös munkával már ebben az évben sikerült a teljes, több mint 84 000 számú állományt rögzíteni, mely nem kis munkával járt részünkről.

További cél, hogy a katalógus naprakészen működjön és szükség szerint frissüljön az adatbázis.

Az elkövetkező öt évben ezek lennének a távlati terveink, ezek a fő irányvonalak, amelyeket szeretnénk követni. A körülmények változásait (pl. megváltozott pályázati rendszer, stb.) megpróbáljuk rugalmasan kezelni. Természetesen a fő tevékenységünk továbbra is a könyvtári szolgáltatások nyújtása lesz.

A Nyírség Könyvtár Alapítvány alapító okiratban rögzített céljai:

 • kulturális tevékenység,

 

 • kulturális örökség megóvása,

 

 • a hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztatásának segítése,
 • nyilvános könyvtári alapfeladatok biztosítása

 

 

 

Küldetésnyilatkozat

A „Nyírség Könyvtár Alapítvány” általános gyűjtőkörű, nyilvános könyvtáraként feladatának tekinti, hogy az állampolgárok számára biztosítsa a magyar és az egyetemes kultúra kincseit, a hazai és nemzetközi információhoz és tudáshoz való szabad hozzáférést.

Küldetésének megvalósítása érdekében támogatja:

 • az írni-, olvasni tudás fejlesztését,
 • a szervezett oktatásban és az önképzésben résztvevő személyek tanulását, az egész életen át tartó tanulást,
 • az állampolgári jogok gyakorlásához, valamint a személyes és közösségi önmegvalósításhoz szükséges közhasznú ismeretek megszerzését,
 • a gazdaság, a társadalom, a tudomány és a kultúra területén való tájékozódást,
 • az irodalom és más művészeti ágak alkotóinak és alkotásainak megismerését,
 • a tudományos és kutatási eredmények terjesztését és népszerűsítését,
 • a megye természeti értékeinek, gazdasági, társadalmi folyamatainak, kulturális, történelmi, néprajzi hagyományainak kutatását és bemutatását,
 • a szabadidő hasznos eltöltését.

A célok megvalósítása érdekében:

 • a hagyományos könyvtári szolgáltatások mellett kiemelt figyelmet fordít a számítástechnika könyvtári alkalmazásának továbbfejlesztésére, a dokumentumok és információk hozzáférésének növelésére és a tartalomszolgáltatásra,
 • lehetőséget biztosítunk arra, hogy a könyvtár állományáról és szolgáltatásairól az Interneten is tájékozódni tudjanak az érdeklődők,
 • könyvtárközi kölcsönzést nyújt és közvetíti más könyvtárak szolgáltatásait,
 • tudományos és ismeretterjesztő tevékenységet folytat, rendezvényeivel bekapcsolódik a város gazdag kulturális életébe,
 • a használói szokások és igények ismeretében folyamatosan módosítja és bővíti a könyvtár szolgáltatásait.

A „Nyírség Könyvtár Alapítvány” arra törekszik, hogy korszerű könyvtárként és információs központként működjön. Dokumentumbázisa, folyamatosan fejlesztett információs és kommunikációs technológiája, szakemberei segítségével szolgálja a fenti célok megvalósítását, a korszerű igények minőségi kielégítését, a kultúraterjesztő küldetését.

Annak érdekében, hogy közművelődési tevékenységünk során azon küldetésünket, amely az egész életen át tartó tanulást segítsük elő, az alábbi szemlélet szerint tekintünk gyakorlati munkánkra:

– interdiszciplináris, szakmaközi együttműködések kialakítása a munkatársak kiválasztása és az együttműködő partnerekkel való munka során – pályázataink megírásakor ez kiemelt jelentőséggel bír

– megfelelő, a mai kor követelményeinek eleget tevő infrastrukturális fejlesztések, tárgyi és szemléltető eszközök beszerzése

– nyitottság és érzékenység a társadalom, a helyi szükségletekre reflektáló szakmai tervezés és szolgáltatások biztosítása, az alulról jövő kezdeményezések felkarolása

– a fiatal generáció aktív bevonása, szemléletformálás, erőforrások megfelelő hasznosítása

– a megszerzett tapasztalatok összegyűjtése, elemzése és széles körű megosztása

– folyamatos megújulásra való képesség

– hitelesség magunk és a hozzánk fordulók számára

– könyvtári állomány igényekhez igazodó gyarapítása

 

Mindez a gyakorlatban a következőket jelenti: A szak és szépirodalmi könyvállomány, a különböző időszaki kiadványok, az állomány gyarapítása, frissítése, a meglévő állomány állagmegóvása minden könyvtár számára fontos és komoly feladat, állandó kihívást jelent, nincs ez másként a mi esetünkben sem. A költségtételek nagysága miatt ezeket elsősorban a különböző pályázati források kiaknázása révén igyekszünk megvalósítani, akárcsak a technikai feltételek javítását.

 

Könyvjelző Közvetlen hivatkozás.

Vélemény, hozzászólás?